Formaty dokumentów elektronicznych

Dokumenty tego typu muszą spełniać poniższe wymagania:

Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikiem wynosi 5 megabajtów,  a w przypadku przesłania korespondencji za pośrednictwem ePUAP rozmiar załącznika maksymalnie 3,5 megabajtów (ograniczenie ePUAP).

Dokumenty elektroniczne można dostarczyć na niżej wymienionych nośnikach informatycznych:

  • pamięć masowa USB 1.1, 2.0 lub 3.0,

Dokumenty  powinny być podpisane profilem zaufanym ePUAP lub bezpiecznym podpisem elektronicznym  weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (wydanego  przez jeden z podmiotów kwalifikowanych świadczących usługi certyfikacyjne) oraz opatrzone zgodnymi z prawdą danymi osobowymi osoby składającej dokument (nie dotyczy udostępniania informacji publicznej na wniosek)

Akceptowalne formaty załączników to:

DOC, RTF, XLS, DOCX, XLSX, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG, PNG, PDF, 
oraz ZIP (zawierający pliki w pozostałych akceptowalnych formatach).

W przypadku doręczenia dokumentów elektronicznych nie spełniających powyższych wymogów, nie zostaną podjęte czynności związane z wszczęciem postępowania rozpatrywania sprawy.

Potwierdzeniem przyjęcia dokumentu będzie UPO w wersji papierowej.