Decyzja na lokalizację urządzeń liniowych w pasie drogowym ulic znajdujących się w zarządzie ZTP

Procedura załatwiania sprawy / Wykaz dokumentów

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację lub przebudowę w pasie drogi gminnej obiektu budowlanego lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania ruchem drogowym,
  2. wypis z KRS inwestora (aktualny - z ostatnich 6 miesięcy),
  3. w przypadku występowania w imieniu Inwestora, pełnomocnictwo inwestora podpisane przez osoby uprawnione (wymienione w KRS),
  4. uchwała wspólnoty mieszkańców,
  5. dowód wniesienia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo na konto Urzędu Dzielnicy Śródmieście, ul. Nowogrodzka 43 w Warszawie,
  6. opinia Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Sieci Uzbrojenia Terenu wraz z załącznikami mapowymi - 1 egz.
  7. zezwolenia Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków gdy umieszczenie obiektu wymaga usunięcia krzewów lub drzew w rejonie układu urbanistycznego lub pojedynczego obiektu wpisanego do wykazu zabytków nieruchomych po wcześniejszym uzyskaniu od Zarządu Terenów Publicznych upoważnienia do uzgodnień i pozwoleń.

Akty prawne

  1. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635),
  2. art. 104 Kpa oraz art. 29 ust. 1 i 4 prawa o drogach publicznych
  3. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.).