Imprezy i wystawy - teren zlokalizowany poza pasem drogowym

Procedura załatwiania sprawy / Wykaz dokumentów

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o dzierżawę nieruchomości wraz z oświadczeniem dotyczącym zaległości wobec m.st. Warszawy,
 2. szczegółowy plan sytuacyjny (mapa w skali 1:500 lub 1:1000), z zaznaczonymi naniesieniami i zwymiarowaną powierzchnią terenu do wydzierżawienia, podpisany przez wnioskodawcę (mapę można nabyć w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - ul. Sandomierska 12),
 3. projekt organizacji ruchu na potrzeby wjazdu samochodów technicznych, zatwierdzony do realizacji przez Zarząd Terenów Publicznych,
 4. harmonogram prac związanych z montażem i demontażem infrastruktury, program imprezy,
 5. dokument regulujący status prawny wnioskodawcy (nie dotyczy podmiotów zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą),
 6. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa – jeżeli wnioskodawca reprezentowany będzie w postępowaniu przez pełnomocnika.

Dodatkowo w ramach wewnętrznego postępowania, Zarząd Terenów Publicznych pozyskuje stosowne opinie:

 1. wydziału właściwego ds. architektury i budownictwa dla dzielnicy,
 2. Pełnomocnika Prezydenta ds. obszaru reprezentacyjnego i produkcji filmowych w przypadku przedsięwzięć realizowanych w obszarze reprezentacyjnym.

Postanowienia umowy dzierżawy będą zobowiązywały organizatora do uzyskania wszelkich wymaganych prawem zgód i pozwoleń niezbędnych do zorganizowania i przeprowadzenia danego przedsięwzięcia, m.in.:

 1. decyzji Stołecznego Konserwatora Zabytków dla terenów wpisanych do rejestru zabytków,
 2. zgłoszenia imprezy w Wydziale Kultury i Promocji dla Dzielnicy Śródmieście (adres do korespondencji: ul. Nowogrodzka 43) lub uzyskania zezwolenia Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy (ul. Młynarska 43/45) na organizację imprezy masowej, w przypadku gdy przewidywane jest uczestnictwo w liczbie nie mniej niż 1000 osób.

Opłaty:

Wyliczane wg okresu i powierzchni zajęcia terenu - zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia Nr 811/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie zasad wydzierżawiania na okres do trzech lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent m.st. Warszawy.

Miejsce złożenia:

Zarząd Terenów Publicznych, Biuro Obsługi Mieszkańców - Warszawa ul. Podwale 23 (parter).

Termin załatwienia sprawy:

Do jednego miesiąca, w sprawach skomplikowanych do dwóch miesięcy.


Akty prawne

 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny,
 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
 3. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
 4. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych,
 5. Ustawa z dnia 5 lipca 1990 r. Prawo o zgromadzeniach,
 6. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
 7. Zarządzenie Nr 870/2015 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia czasowych zmian w zagospodarowaniu obszaru reprezentacyjnego m.st. Warszawy oraz koordynacji realizacji produkcji filmowych na obszarze m.st. Warszawy,
 8. Zarządzenie Nr 811/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie zasad wydzierżawiania na okres do trzech lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawa i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent m.st. Warszawy.

Kontakt

Bożena Lewicka

 • tel.: 22 277 05 21

Pliki / Wnioski / Formularze