Imprezy i wystawy - teren zlokalizowany w pasie drogowym

Procedura załatwiania sprawy / Wykaz dokumentów

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności,
 2. szczegółowy plan sytuacyjny (mapa w skali 1:500 lub 1:1000), z zaznaczonymi naniesieniami i zwymiarowaną powierzchnią terenu do wydzierżawienia, podpisany przez wnioskodawcę (mapę można nabyć w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, (Warszawa, ul. Sandomierska 12 (budynek B1), tel. 22 443-16-00, 22 443-16-01, e-mail: Sekretariat.BGiK@um.warszawa.pl),
 3. 2 egzemplarze projektu organizacji ruchu zatwierdzone przez Inżyniera Ruchu m.st. Warszawy (ul. Marszałkowska 77/79 tel. 22 443-06-26), po wcześniejszym zaopiniowaniu przez Zarząd Terenów Publicznych (Zespół ds. Dróg). Części pasa drogowego zajęte na potrzeby przedsięwzięcia muszą być zwymiarowane.
 4. harmonogram prac związanych z montażem i demontażem infrastruktury niezbędnej do zorganizowania imprez/wystawy oraz w przypadku imprezy jej program,
 5. Pełnomocnictwo z oryginałem dokumentu potwierdzającego wniesienia opłaty skarbowej – jeżeli wnioskodawca reprezentowany będzie w postępowaniu przez pełnomocnika. Opłatę skarbową w wysokości 17 zł należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Dzielnicy Śródmieście nr 60 1030 1508 0000 0005 5001 0038 lub w kasie w Urzędzie Dzielnicy Śródmieście (ul. Nowogrodzka 43).

Dodatkowo:

w ramach wewnętrznego postępowania, Zarząd Terenów Publicznych pozyskuje stosowne opinie:

 1. w przypadku przedsięwzięć organizowanych w obszarze przestrzeni publicznej traktu Królewskiego,Pełnomocnika Prezydenta ds. Traktu Królewskiego. ( § 2 ust.2 pkt.1 Zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy Nr 3397/2013 z dn. 11 marca 2013 r.),
 2. Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy do spraw koordynacji inwestycji i remontów w pasie drogowym ( Zarządzenie Nr 4165/2010 z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie koordynacji działań inwestycyjnych i remontowych w pasie drogowym na obszarze m.st. Warszawy).

Ww. dokumenty umożliwią zarządcy drogi wydanie zezwolenia na wykorzystanie pasa drogowego na prawach wyłączności pod zorganizowanie wnioskowanego przedsięwzięcia.

Zgodnie z pouczeniem do wydanego zezwolenia organizator zobowiązany będzie do uzyskania wszelkich wymaganych prawem zgód i pozwoleń niezbędnych do zorganizowania i przeprowadzenia danego przedsięwzięcia m.in.:

 1. decyzji Stołecznego Konserwatora Zabytków (ul. Nowy Świat 18/20, tel. 22 443-36-72), dla terenów wpisanych do rejestru zabytków (Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami). Aby otrzymać taki dokument, należy złożyć do Stołecznego Konserwatora Zabytków: wniosek, otrzymane zezwolenie oraz szczegółowy plan sytuacyjny, który może być kserokopią złożonego do Zarządu Terenów Publicznych,
 2. zgłoszenia imprezy w Wydziale Kultury i Promocji dla Dzielnicy Śródmieście (ul. Nowogrodzka 43, tel. 22 279-20-70, 22 279-20-71, 22 279-20-73) lub uzyskania zezwolenia Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy (ul. Młynarska 43/45, tel. 22 443-11-66, 22 443-11-68, 22 443-11-69) na organizację imprezy masowej, w przypadku gdy przewidywane jest uczestnictwo w liczbie nie mniej niż 1000 osób,
 3. zezwolenia na wykorzystanie drogi w sposób szczególny (art. 65 i 65b ust. 1 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym). Aby uzyskać taki dokument należy wystąpić do Inżyniera Ruchu m.st. Warszawy (ul. Solec 48, tel. 22 443-06-26),
 4. przepustki dla samochodów obsługujących imprezę, w przypadku przedsięwzięć organizowanych w obszarze Starego i Nowego Miasta, ze względu na ograniczenia w ruchu pojazdów,. W celu jej otrzymania należy złożyć stosowny wniosek z określeniem daty, godziny wjazdu oraz ilości i rodzaju wjeżdżających samochodów.

Opłaty:

Opłata za zajęcie terenu, zgodnie z zajmowaną powierzchnią, wskazaną w złożonym wniosku na zajęcie pasa drogowego ustalona zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/666/2004 Rady m. st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m. st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych, z późn. zm.)

Miejsce złożenia i odbioru:

Zarząd Terenów Publicznych, Kancelaria - parter, Warszawa ul. Podwale 23.

Termin wydania zezwolenia:

Do jednego miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze, ul. Kielecka 44, Warszawa.

Uwaga:

Wniosek musi zawierać wszystkie wymagane informacje oraz dokumenty wskazane w pkt. 1 – 4, które stanowią podstawę do wydania decyzji oraz ustalenia i naliczenia opłat. W przypadku braku informacji lub kompletu dokumentów Wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w ciągu 7 dni. Nieusunięcie w terminie skutkować będzie pozostawieniem wniosku bez rozpoznania – zgodnie z art. 64 § 2 K.p.a. W przypadku nieruchomości znajdujących się w pasach drogowych dróg publicznych nie ma prawnych możliwości rezerwacji terenu, dlatego w takiej sytuacji teren może zostać udostępniony w innemu podmiotowi


Akty prawne

 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 260 z póżn. zm.),
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z 1 czerwca 2004 r. w sprawie warunków udzielenia zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004 r. nr 140, poz. 1481),
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 267),
 4. Ustawa o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2012 r., poz. 1282 z późn. zm.),
 5. Uchwała Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych z późn. zm.,
 6. Zarządzenie Nr 4165/2010 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie koordynacji działań inwestycyjnych w pasie drogowym na obszarze m. st. Warszawy,
 7. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.),
 8. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406),
 9. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 2013 r. poz 611 z późn. zm),
 10. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2013 r., poz. 1169),
 11. Ustawa z dnia 5 lipca 1990 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. z 2013 r., poz. 397),
 12. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.),
 13. Zarządzenie Nr 3997/2013 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie określenia wytycznych w zakresie wprowadzania czasowych zmian w zagospodarowaniu Traktu Królewskiego i innych obszarów reprezentacyjnych m.st. Warszawy oraz w sprawie powołania Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. Traktu Królewskiego i innych obszarów reprezentacyjnych m.st. Warszawy oraz Zespołu ds. Traktu Królewskiego i innych obszarów reprezentacyjnych m.st. Warszawy.

Kontakt

Bożena Lewicka

 • tel.: 22 277 05 21

Pliki / Wnioski / Formularze