Infrastruktura techniczna w pasie drogowym

Procedura załatwiania sprawy / Wykaz dokumentów

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia infrastruktury technicznej,
 2. szczegółowy plan sytuacyjny (mapa w skali 1:500 lub 1:1000), wykonany w oparciu o załącznik graficzny do opinii ZUD, obrazujący zajęte elementy pasa drogowego wraz z naniesionymi wymiarami umieszczanych urządzeń infrastruktury technicznej, podpisany przez wnioskodawcę (mapę można nabyć w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - Warszawa, ul. Sandomierska 12 budynek B1, tel. 22 443-16-00, 22 443-16-01, e-mail: Sekretariat.BGiK@um.warszawa.pl),
 3. kopia opinii Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Sieci Uzbrojenia Terenu (Al. Jerozolimskie 28), wraz z 2 egzemplarzami podkładu geodezyjnego (oryginał do wglądu),
 4. decyzja lokalizacyjna zarządcy drogi zezwalająca na umieszczenie obiektu,
 5. decyzja zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót nie związanych z budową, przebudową , remontem i utrzymaniem dróg związanych z potrzebami umieszczenia obiektu,
 6. aktualny dokument regulujący status prawny wnioskodawcy (oryginał bądź kopia) potwierdzona za zgodność z oryginałem,
 7. pełnomocnictwo dla osoby upoważnionej, jeżeli Strona działa przez pełnomocnika art.32 k.p.a( Dz.U.z 2000 r.,Nr 98,poz.1071 z późn. zm.). Jednocześnie w myśl art. 33 § 3 k.p.a pełnomocnik jest zobowiązany dołączyć oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Zgodnie z art.1ust.1 pkt.1 lit A w związku z częścią IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej( Dz.U. z 2006 r. Nr 225 poz.1635) od każdego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu ( wypisu) lup kopii pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł. Opłatę należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Dzielnicy Śródmieście nr 60 1030 1508 0000 0005 5001 0038 lub u inkasenta w Urzędzie Dzielnicy Śródmieście (ul. Nowogrodzka 43).

Opłaty:

Wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego ustala się jako iloczyn liczby metrów kwadratowych zajętej powierzchni pasa drogowego oraz rocznej stawki opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego. W przypadku zajęcia pasa drogowego przez rzut poziomy urządzenia o powierzchni mniejszej niż 1 m2, stosuje się stawki takie, jak za zajęcie 1 m2. Wysokość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego określono w Uchwale Nr XXXI/666/2004 Rady m. st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m. st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych. (Dz. Urz. Woj. Maz. Z 2004 r. Nr 148, poz. 3717, ze zm.).

Miejsce złożenia i odbioru:

Zarząd Terenów Publicznych, Kancelaria - parter, Warszawa ul. Podwale 23.

Termin udzielenia zezwolenia:

Do jednego miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze, ul. Kielecka 44, Warszawa.


Akty prawne

 1. -Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071,z późn. zm),
 2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm),
 3. -Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2004r. Nr 140, poz. 1481 z późn.zm.),
 4. Uchwała Nr XXXI/666/2004 Rady m. st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m. st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych. (Dz. Urz. Woj. Maz. Z 2004 r. Nr 148, poz. 3717, ze zm.).

Kontakt

Piotr Mróz

 • tel.: 22 277 05 22

Krzysztof Kuta

 • tel.: 22 277 05 28

Pliki / Wnioski / Formularze