Wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu bramowego lub jego przebudowę

Procedura załatwiania sprawy / Wykaz dokumentów

Wykaz dokumentów

Wystąpienie z wnioskiem podpisanym przez osoby uprawnione zawierającym:

  1. szczegółowy plan sytuacyjny (mapa w skali 1:500 ) z zaznaczonym terenem zajętym pod obiekt budowlany, podpisany przez wnioskodawcę (mapę można nabyć w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - Warszawa, ul. Sandomierska 12 (budynek B1) tel. 22 443-16-00, 22 443-16-01, e-mail: Sekretariat.BGiK@um.warszawa.pl,
  2. wypis z Krajowego Rejestru Sądowego Inwestora ( aktualny z ostatnich 6 miesięcy),
  3. tytuł własności do działki do której ma być wybudowany lub przebudowany zjazd,
  4. pełnomocnictwo dla osoby upoważnionej, jeżeli Strona działa przez pełnomocnika wraz z oryginałem dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł. Opłatę należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Dzielnicy Śródmieście nr 60 1030 1508 0000 0005 5001 0038 lub u inkasenta w Urzędzie Dzielnicy Śródmieście (ul. Nowogrodzka 43) ,
  5. projekt organizacji ruchu lub opinia komunikacyjna Inżyniera Ruchu m. st. Warszawy.

Opłaty:

  1. dowód wniesienia opłaty skarbowej za niniejsze zezwolenie w kwocie 82 zł na podstawie części III poz. 44 pkt 2 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. nr 225, poz. 1635).

Akty prawne

  1. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635),
  2. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.),
  3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).
  4. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. u. z 2007 r. nr 19, poz. 115 ze zm.).

Kontakt

Stanisław Groszkowski

Henryk Chmielewski

Marek Kamieński


Pliki / Wnioski / Formularze