Obiekty budowlane w pasie drogowym (kioski, budki telefoniczne)

Procedura załatwiania sprawy / Wykaz dokumentów

Wymagane dokumenty

 1. podanie o zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia obiektu budowlanego,
 2. szczegółowy plan sytuacyjny (mapa w skali 1:500 lub 1:1000) z zaznaczonymi naniesieniami i zwymiarowaną powierzchnią terenu do wydzierżawienia, podpisany przez wnioskodawcę (mapę można nabyć w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - Warszawa, ul. Sandomierska 12 budynek B1, tel. 22 443-16-00, 22 443-16-01, e-mail: Sekretariat.BGiK@um.warszawa.pl),
 3. decyzja lokalizacyjna zarządcy drogi zezwalająca na umieszczenie obiektu,
 4. decyzja zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót nie związanych z budową, przebudową , remontem i utrzymaniem dróg związanych z potrzebami umieszczenia obiektu,
 5. oryginał oświadczenia inwestora o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę lub dokonaniu skutecznego zgłoszenia robót,
 6. Pełnomocnictwo z oryginałem dokumentu potwierdzającego wniesienia opłaty skarbowej – jeżeli wnioskodawca reprezentowany będzie w postępowaniu przez pełnomocnika. Opłatę skarbową w wysokości 17 zł należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Dzielnicy Śródmieście nr 60 1030 1508 0000 0005 5001 0038 lub w kasie w Urzędzie Dzielnicy Śródmieście (ul. Nowogrodzka 43).

Dodatkowo:

w ramach wewnętrznego postępowania, Zarząd Terenów Publicznych pozyskuje opinię Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy do spraw koordynacji inwestycji i remontów w pasie drogowym ( Zarządzenie Nr 4165/2010 z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie koordynacji działań inwestycyjnych i remontowych w pasie drogowym na obszarze m.st. Warszawy).

Opłaty:

Wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego ustala się jako iloczyn liczby metrów kwadratowych zajętej powierzchni pasa drogowego, stawki opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego i liczby dni zajmowania pasa drogowego, przy czym za zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień. Wysokość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego określono w Uchwale Nr XXXI/666/2004 Rady m. st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m. st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych. (Dz. Urz. Woj. Maz. Z 2004 r. Nr 148, poz. 3717, ze zm.).

Miejsce złożenia i odbioru:

Zarząd Terenów Publicznych, Kancelaria - parter, Warszawa ul. Podwale 23.

Termin udzielenia zezwolenia:

Do jednego miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze, ul. Kielecka 44, Warszawa.

Uwaga:

Wniosek musi zawierać wszystkie wymagane informacje oraz dokumenty wskazane w pkt. 1 – 5, które stanowią podstawę do wydania decyzji oraz ustalenia i naliczenia opłat. W przypadku braku informacji lub kompletu dokumentów Wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w ciągu 7 dni. Nieusunięcie w terminie skutkować będzie pozostawieniem wniosku bez rozpoznania – zgodnie z art. 64 § 2 K.p.a. W przypadku nieruchomości znajdujących się w pasach drogowych dróg publicznych nie ma prawnych możliwości rezerwacji terenu, dlatego w takiej sytuacji teren może zostać udostępniony w innemu podmiotowi.


Akty prawne

 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 260 z późn. zm.),
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z 1 czerwca 2004 r. w sprawie warunków udzielenia zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004 r. nr 140, poz. 1481),
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 267),
 4. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.),
 5. Ustawa o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2012 r., poz. 1282 z późn. zm.),
 6. Uchwała Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych z późn. zm.,
 7. Zarządzenie Nr 4165/2010 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie koordynacji działań inwestycyjnych w pasie drogowym na obszarze m. st. Warszawy.

Kontakt

Liliana Słowek - Zołocińska

 • tel.: 22 277 05 25

Anita Chmielewska - Dylewska

 • tel.: 22 277 05 26

Pliki / Wnioski / Formularze