Ogródki gastronomiczne - teren zlokalizowany poza pasem drogowym

Procedura załatwiania sprawy / Wykaz dokumentów

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o dzierżawę nieruchomości wraz z oświadczeniem dotyczącym zaległości wobec m.st. Warszawy,
 2. szczegółowy plan sytuacyjny (mapa w skali 1:500 lub 1:1000) z zaznaczonymi naniesieniami i zwymiarowaną powierzchnią terenu do wydzierżawienia, podpisany przez wnioskodawcę (mapę można nabyć w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - ul. Sandomierska 12),
 3. projekt aranżacji ogródka (wizualizacja),
 4. dokument potwierdzający, iż wnioskodawca posiada tytuł prawny do lokalu (akt własności, umowa najmu),
 5. dokument organu inspekcji sanitarnej (Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego) zezwalający na prowadzenie działalności gastronomicznej w lokalu oraz stwierdzający fakt posiadania oddzielnych toalet dla pracowników i konsumentów,
 6. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa – jeżeli wnioskodawca reprezentowany będzie w postępowaniu przez pełnomocnika.

Dodatkowo:

postanowienia umowy dzierżawy będą zobowiązywały do uzyskania wszelkich wymaganych prawem zgód i pozwoleń niezbędnych do umieszczenia sezonowego ogródka gastronomicznego, m.in. decyzji Stołecznego Konserwatora Zabytków (ul. Nowy Świat 18/20) dla terenów wpisanych do rejestru zabytków.

Opłaty:

Wyliczane wg okresu i powierzchni zajęcia terenu - zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia Nr 811/2017 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie zasad wydzierżawiania na okres do trzech lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent m.st. Warszawy.

Miejsce złożenia:

Zarząd Terenów Publicznych, Biuro Obsługi Mieszkańców - Warszawa, ul. Podwale 23 (parter).

Termin załatwienia sprawy:

Do jednego miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy.

Akty prawne

 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
 3. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
 4. Zarządzenie Nr 811/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie zasad wydzierżawiania na okres do trzech lat, nieruchomości miasta stołecznego Warszawa i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent m.st. Warszawy,
 5. Zarządzenie Nr 870/2015 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia czasowych zmian w zagospodarowaniu obszaru reprezentacyjnego m.st. Warszawy oraz koordynacji realizacji produkcji filmowych na obszarze m.st. Warszawy.

Kontakt

Barbara Tworek

 • tel.: 22 277 05 31

Paulina Psurska

 • tel.: 22 277 05 24

Agnieszka Grzelak

 • tel.: 22 277 05 20

Pliki / Wnioski / Formularze