Ogródki gastronomiczne - teren zlokalizowany w pasie drogowym

Procedura załatwiania sprawy / Wykaz dokumentów

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności,
 2. szczegółowy plan sytuacyjny (mapa w skali 1:500 lub 1:1000) z zaznaczonymi naniesieniami i zwymiarowaną powierzchnią terenu do udostępnienia pod ogródek oraz zaznaczonym położeniem lokalu macierzystego, podpisany przez wnioskodawcę; (mapę można nabyć w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Warszawa, ul. Sandomierska 12 budynek B1, tel. 22 443-16-00, 22 443-16-01, e-mail: Sekretariat.BGiK@um.warszawa.pl),
 3. 2 egzemplarze projektu organizacji ruchu zatwierdzone przez Inżyniera Ruchu m.st. Warszawy (ul. Marszałkowska 77/79 tel. 22 443-06-26), po wcześniejszym zaopiniowaniu przez Zarząd Terenów Publicznych (Zespół ds. Dróg). Części pasa drogowego zajęte na potrzeby przedsięwzięcia muszą być zwymiarowane,
 4. projekt aranżacji ogródka (wizualizacja) - 2 egz.,
 5. dokument potwierdzający, iż wnioskodawca posiada tytuł prawny do lokalu (akt własności, umowa najmu, oryginał do wglądu),
 6. dokument organu inspekcji sanitarnej (Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego) zezwalający na prowadzenie działalności gastronomicznej w lokalu oraz stwierdzający fakt posiadania oddzielnych toalet dla pracowników i konsumentów,
 7. Pełnomocnictwo z oryginałem dokumentu potwierdzającego wniesienia opłaty skarbowej – jeżeli wnioskodawca reprezentowany będzie w postępowaniu przez pełnomocnika. Opłatę skarbową w wysokości 17 zł należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Dzielnicy Śródmieście nr 60 1030 1508 0000 0005 5001 0038 lub w kasie w Urzędzie Dzielnicy Śródmieście (ul. Nowogrodzka 43).

Dodatkowo:

W ramach wewnętrznego postępowania, Zarząd Terenów Publicznych pozyskuje stosowne opinie:

 1. Biura Architektury i Planowania Przestrzennego dotyczącą możliwego wykorzystania terenu,
 2. Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy do spraw koordynacji inwestycji i remontów w pasie drogowym ( Zarządzenie Nr 4165/2010 z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie koordynacji działań inwestycyjnych i remontowych w pasie drogowym na obszarze m.st. Warszawy).
 3. Ww. dokumenty umożliwią zarządcy drogi wydanie zezwolenia na wykorzystanie pasa drogowego na prawach wyłączności pod umieszczenie sezonowego ogródka gastronomicznego.

  Ponadto zgodnie z pouczeniem do wydanego zezwolenia konieczne jest uzyskanie wszelkich wymaganych prawem zgód i pozwoleń niezbędnych do umieszczenia sezonowego ogródka gastronomicznego, m.in. decyzji Stołecznego Konserwatora Zabytków (ul. Nowy Świat 18/20 tel. 22 443-36-72) dla terenów wpisanych do rejestru zabytków. Aby otrzymać taki dokument, należy złożyć do Stołecznego Konserwatora Zabytków: wniosek, otrzymane zezwolenie, szczegółowy plan sytuacyjny, który może być kserokopią złożonego do Zarządu Terenów Publicznych.

  Opłaty:

  Wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego, to iloczyn liczby metrów kwadratowych zajętej powierzchni pasa drogowego, stawka opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego i liczby dni zajmowania pasa drogowego, przy czym za zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień. Wysokość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego określa Uchwała Nr XXXI/666/2004 Rady m. st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m. st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych. (Dz. Urz. Woj. Maz. Z 2004 r. Nr 148, poz. 3717, ze zm.)

  Miejsce złożenia i odbioru:

  Zarząd Terenów Publicznych, Kancelaria - parter, Warszawa, ul. Podwale 23.

  Termin wydania zezwolenia:

  Do jednego miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.

  Tryb odwoławczy:

  Samorządowe Kolegium Odwoławcze, ul. Kielecka 44, Warszawa.

  Uwaga:

  Odrębnego zezwolenia wymaga umieszczenie reklam na falbanach parasoli i markizach osłaniających ogródki. W celu uzyskania zezwolenia należy złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy.


Akty prawne

 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 260 z późn. zm.),
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z 1 czerwca 2004 r. w sprawie warunków udzielenia zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004 r. nr 140, poz. 1481),
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),
 4. Ustawa o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2012 r., poz. 1282 z późn. zm.),
 5. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.),
 6. Uchwała Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych z późn. zm.,
 7. Zarządzenie Nr 4165/2010 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie koordynacji działań inwestycyjnych w pasie drogowym na obszarze m. st. Warszawy,
 8. Zarządzenie Nr 3997/2013 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie określenia wytycznych w zakresie wprowadzania czasowych zmian w zagospodarowaniu Traktu Królewskiego i innych obszarów reprezentacyjnych m.st. Warszawy oraz w sprawie powołania Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. Traktu Królewskiego i innych obszarów reprezentacyjnych m.st. Warszawy oraz Zespołu ds. Traktu Królewskiego i innych obszarów reprezentacyjnych m.st. Warszawy.

Kontakt

Barbara Tworek

 • tel.: 22 277 05 31

Paulina Psurska

 • tel.: 22 277 05 24

Pliki / Wnioski / Formularze