Prowadzenie robót - teren zlokalizowany poza pasem drogowym

Procedura załatwiania sprawy / Wykaz dokumentów

Wymagane dokumenty

 1. wniosek o dzierżawę nieruchomości wraz z oświadczeniem dotyczącym zaległości wobec m.st. Warszawy,
 2. szczegółowy plan sytuacyjny (mapa w skali 1:500 lub 1:1000) z zaznaczonymi naniesieniami i zwymiarowaną powierzchnią terenu do wydzierżawienia, podpisany przez wnioskodawcę (mapę można nabyć w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - ul. Sandomierska 12),
 3. plan zabezpieczenia miejsca robót zatwierdzony do realizacji przez Zarząd Terenów Publicznych w dwóch egzemplarzach,
 4. oryginał oświadczenia inwestora o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę lub dokonaniu skutecznego zgłoszenia przedmiotowych robót, łącznie z informacją kto jest ich wykonawcą,
 5. jeżeli inwestycja nie wymaga zgłoszenia, ani pozwolenia na budowę, należy złożyć stosowne oświadczenie o niepodleganiu rygorom Ustawy Prawo budowlane w powyższym zakresie,
 6. w przypadku inwestycji związanych z infrastrukturą podziemną:
   kopia umowy na udostępnienie nieruchomości pod inwestycję liniową wraz z dowodem wpłaty do zawartej umowy (oryginał do wglądu),
  • opinia Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Sieci Uzbrojenia Terenu wraz z podkładem geodezyjnym (oryginał do wglądu),
 7. dokument regulujący status prawny wnioskodawcy/inwestora (nie dotyczy podmiotów zarejestrowanych w krajowym Rejestrze Sądowym lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą),
 8. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa - jeśli wnioskodawca reprezentowany będzie w postępowaniu przez pełnomocnika.

Opłaty:

Wysokość opłaty obliczona jest wg okresu i powierzchni zajęcia - zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia Nr 811/2017 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie zasad wydzierżawiania na okres do trzech lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent m. st. Warszawy.

Miejsce złożenia i odbioru:

Zarząd Terenów Publicznych, Biuro Obsługi Mieszkańców - Warszawa, ul. Podwale 23 (parter).

Termin załatwienia sprawy:

Do jednego miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy.


Akty prawne

 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny,
 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
 3. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
 4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
 5. Zarządzenie Nr 811/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie zasad wydzierżawiania na okres do trzech lat, nieruchomości miasta stołecznego Warszawa i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent m.st. Warszawy.

Kontakt

Piotr Mróz

 • tel.: 22 277 05 22

Krzysztof Kuta

 • tel.: 22 277 05 28

Tobiasz Budzyński

 • tel.: 22 277 05 50

Pliki / Wnioski / Formularze