Prowadzenie robót - teren zlokalizowany w pasie drogowym

Procedura załatwiania sprawy / Wykaz dokumentów

Wymagane dokumenty

 1. wniosek o wydanie zezwolenia w celu prowadzenia robót,
 2. szczegółowy plan sytuacyjny (mapa w skali 1:500 lub 1:1000) z zaznaczonymi naniesieniami i zwymiarowaną powierzchnią terenu do wydzierżawienia, podpisany przez wnioskodawcę (mapę można nabyć w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - Warszawa, ul. Sandomierska 12 budynek B1, tel. 22 443-16-00, 22 443-16-01, e-mail: Sekretariat.BGiK@um.warszawa.pl),
 3. oryginał oświadczenia inwestora o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę lub dokonaniu skutecznego zgłoszenia robót, z informacją kto jest wykonawcą robót;
 4. w przypadku, jeżeli inwestycja nie wymaga zgłoszenia, ani pozwolenia na budowę, należy złożyć stosowne oświadczenie o nie podleganiu rygorom Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane.
 5. projekt organizacji ruchu na czas trwania zajęcia pasa drogowego zaopiniowany przez Zarząd Terenów Publicznych docelowo zatwierdzony przez Inżyniera Ruchu m. st. Warszawy (ul. Marszałkowska 77/79, tel. 22 443-06-26). Części pasa drogowego, zajęte na potrzeby przedsięwzięcia muszą być zwymiarowane,
 6. plan zagospodarowania terenu w przypadku włączenia części pasa drogowego do terenu budowy podpisany przez wnioskodawcę,
 7. harmonogram zajęcia terenu zgodny z projektem organizacji ruchu w przypadku prowadzenia robót etapami, podpisany przez wnioskodawcę,
 8. kopia opinii Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Sieci Uzbrojenia Terenu (Al. Jerozolimskie 28), wraz z podkładem geodezyjnym, w przypadku robót z naruszeniem nawierzchni ( oryginał do wglądu),
 9. prawomocna decyzja Stołecznego Konserwatora Zabytków (ul. Nowy Świat 18/20), w przypadku terenów lub obiektów objętych ochroną konserwatorską, w której termin prowadzenia prac winien być zgodny z terminem wskazanym we wniosku na zajęcie pasa drogowego,
 10. w przypadku umieszczania reklam na remontowanych obiektach zabytkowych zawierających informacje o sponsorowaniu (finansowaniu) odbywającego się remontu, umieszczane wyłącznie na czas jego trwania - wizualizacja umieszczanej reklamy wraz z wymiarami reklamy oraz odwzorowaniem elewacji, (konieczna do przedłożenia do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego celem uzyskania opinii),
 11. aktualny dokument regulujący status prawny wnioskodawcy (oryginał bądź kopia) potwierdzona za zgodność z oryginałem,
 12. pełnomocnictwo dla osoby upoważnionej, jeżeli Strona działa przez pełnomocnika art.32 k.p.a (Dz.U.z 2000 r., Nr 98, poz.1071 z późn. zm.). Jednocześnie w myśl art. 33 § 3 k.p.a pełnomocnik jest zobowiązany dołączyć oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Zgodnie z art.1ust.1 pkt.1 lit A w związku z częścią IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r. Nr 225 poz.1635) od każdego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu (wypisu) lup kopii pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł. Opłatę należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Dzielnicy Śródmieście nr 60 1030 1508 0000 0005 5001 0038 lub u inkasenta w Urzędzie Dzielnicy Śródmieście (ul. Nowogrodzka 43).

Dodatkowo: w ramach wewnętrznego postępowania, Zarząd Terenów Publicznych pozyskuje opinie:

 1. Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy do spraw koordynacji inwestycji i remontów w pasie drogowym (Zarządzenie Nr 4165/2010 z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie koordynacji działań inwestycyjnych i remontowych w pasie drogowym na obszarze m.st. Warszawy),
 2. Biura Architektury i Planowania Przestrzennego w przypadku zaistnienia przesłanek z pkt. 10.

Opłaty:

Wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego ustala się jako iloczyn liczby metrów kwadratowych zajętej powierzchni pasa drogowego, stawki opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego i liczby dni zajmowania pasa drogowego, przy czym za zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień. Wysokość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego określono w Uchwale Nr XXXI/666/2004 Rady m. st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m. st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych. (Dz. Urz. Woj. Maz. Z 2004 r. Nr 148, poz. 3717, ze zm.)

Miejsce złożenia i odbioru:

Zarząd Terenów Publicznych, Kancelaria - parter, Warszawa, ul. Podwale 23.

Termin udzielenia zezwolenia:

Do jednego miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze, ul. Kielecka 44, Warszawa.

Uwagi:

Wniosek musi zawierać wszystkie wymagane w nim informacje, oraz dokumenty wskazane w pkt 1-11, ponieważ stanowią podstawę do wydania zezwolenia jak również ustalenia i naliczenia opłat. Brak wymaganych dokumentów i nie podania wszystkich informacji skutkuje konsekwencjami stosownie do art. 64 § 2, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz.1071 ze zm. – Kodeks postępowania administracyjnego), wezwaniem do uzupełnienia braków w ustawowym terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania . W przypadku niedotrzymania terminu wniosek pozostaje bez rozpoznania.


Akty prawne

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071,z późn. zm),
 2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm),
 3. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 108 poz.908, z późn. zm.),
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2004r. Nr 140, poz. 1481, ze zm.),
 5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r., o opłacie skarbowej ( Dz.U. z 2006 r. Nr 225,poz.1635),
 6. Uchwała Nr XXXI/666/2004 Rady m. st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m. st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych. (Dz. Urz. Woj. Maz. Z 2004 r. Nr 148, poz. 3717, ze zm.),
 7. Zarządzenie Nr 4165 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 04 lutego 2010 w sprawie koordynacji działań inwestycyjnych i remontowych w pasie drogowym na obszarze m.st. Warszawy.

Kontakt

Piotr Mróz

 • tel.: 22 277 05 22

Krzysztof Kuta

 • tel.: 22 277 05 28

Pliki / Wnioski / Formularze