Reklamy - teren zlokalizowany poza pasem drogowym

Procedura załatwiania sprawy / Wykaz dokumentów

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o dzierżawę nieruchomości wraz z oświadczeniem dotyczącym zaległości wobec m.st. Warszawy,
 2. szczegółowy plan sytuacyjny (mapa w skali 1:500 lub 1:1000) z zaznaczonymi naniesieniami i zwymiarowaną powierzchnią terenu do wydzierżawienia, podpisany przez wnioskodawcę (mapę można nabyć w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - ul. Sandomierska 12),
 3. w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - prawomocna decyzja o warunkach zabudowy,
 4. dokument regulujący status prawny wnioskodawcy (nie dotyczy podmiotów zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą),
 5. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa - jeżeli wnioskodawca reprezentowany będzie w postępowaniu przez pełnomocnika.

Dodatkowo: w ramach wewnętrznego postępowania ZTP pozyskuje opinię wydziału właściwego do spraw architektury i budownictwa dla dzielnicy.

Postanowienia umowy dzierżawy będą zobowiązywały do uzyskania wszelkich wymaganych prawem zgód i pozwoleń niezbędnych do umieszczenia reklamy m.in.:

 1. decyzji Stołecznego Konserwatora Zabytków (ul. Nowy Świat 18/20) - dla terenów wpisanych do rejestru zabytków,
 2. prawomocnej decyzji – pozwolenie na budowę lub dokonania skutecznego zgłoszenia robót w organie administracji architektoniczno-budowlanej.

Opłaty:

Wyliczane wg terminu i powierzchni zajęcia terenu - zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia Nr 811/2017 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie zasad wydzierżawiania na okres do trzech lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent m.st. Warszawy.

Miejsce złożenia:

Zarząd Terenów Publicznych, Biuro Obsługi Mieszkańców - Warszawa, ul. Podwale 23 (parter).

Termin załatwienia sprawy:

Dwa miesiące – jeśli wszystkie wymagane dokumenty dołączone są do wniosku.


Akty prawne

 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia1964 r. Kodeks cywilny,
 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
 3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
 4. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
 5. Zarządzenie Nr 811/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie zasad wydzierżawiania na okres do trzech lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawa i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent m.st. Warszawy.

Kontakt

Marta Konopka

 • tel.: 22 277 05 30

Pliki / Wnioski / Formularze