Stoiska handlowe i artystyczne - teren zlokalizowany poza pasem drogowym

Procedura załatwiania sprawy / Wykaz dokumentów

Uwaga

Wykaz miejsc na obszarze Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, na których dopuszcza się prowadzenie handlu obwoźnego określa Zarządzenie Nr 1765/2011 r. Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 18 listopada 2011 r. ze zm. Wykaz opublikowany jest na stronie internetowej m.st. Warszawy http://targowiska.um.warszawa.pl

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o udostępnienie stanowiska do handlu obwoźnego wraz z oświadczeniem dotyczącym zaległości wobec m.st. Warszawy,
 2. szczegółowy plan sytuacyjny (mapa w skali 1:500 lub 1:1000) z zaznaczonymi naniesieniami i zwymiarowaną powierzchnią terenu do wydzierżawienia, podpisany przez wnioskodawcę (mapę można nabyć w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - ul. Sandomierska 12),
 3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa – jeżeli wnioskodawca reprezentowany będzie w postępowaniu przez pełnomocnika.

Dodatkowo:

 • w przypadku złożenia wniosku o zawarcie umowy na korzystanie z tego samego stanowiska, położonego w miejscu do handlu na terenie Starego Miasta przez więcej niż jeden podmiot, przeprowadza się konkurs ofert,
 • w celu umieszczenia stoisk przeznaczonych na ekspozycję i sprzedaż własnych prac plastycznych wnioskodawca winien złożyć:
  1. dokument potwierdzający posiadane kwalifikacje (artystyczne, plastyczne) bądź przynależność do stowarzyszenia,
  2. zdjęcia przykładowych prac proponowanych do ekspozycji i sprzedaży,
  3. wizualizację lub opis stoiska.

Opłaty:

Wyliczane wg okresu i powierzchni zajęcia terenu - zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia Nr 811/2017 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie zasad wydzierżawiania na okres do trzech lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent m.st. Warszawy.

Miejsce złożenia:

Zarząd Terenów Publicznych, Biuro Obsługi Mieszkańców - Warszawa, ul. Podwale 23 (parter).

Termin załatwienia sprawy:,

Do jednego miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy.


Akty prawne

 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia1964 r. kodeks cywilny,
 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
 3. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
 4. Zarządzenie Nr 811/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie zasad wydzierżawiania na okres do trzech lat, nieruchomości miasta stołecznego Warszawa i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent m.st. Warszawy,
 5. Zarządzenie Nr 1153/2008 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie prowadzenia handlu obwoźnego na terenie m.st. Warszawy ze zm.,
 6. Zarządzenie Nr 1765/2011 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie określenia wykazów miejsc wyznaczonych do prowadzenia handlu obwoźnego na terenie m.st. Warszawy ze zm.

Kontakt

Anita Chmielewska - Dylewska

 • tel.: 22 277 05 26

Pliki / Wnioski / Formularze