Stoiska handlowe i artystyczne - teren zlokalizowany w pasie drogowym

Procedura załatwiania sprawy / Wykaz dokumentów

Uwaga

Wykaz miejsc na obszarze Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy na których dopuszcza się prowadzenie handlu obwoźnego ustala Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 1765/2011 r. Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 18 listopada 2011 r. ze zm.

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności,
 2. szczegółowy plan sytuacyjny (mapa w skali 1:500 lub 1:1000) z zaznaczonymi naniesieniami i zwymiarowaną powierzchnią terenu do wydzierżawienia, podpisany przez wnioskodawcę mapę można nabyć w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - Warszawa, ul. Sandomierska 12 budynek B1, tel. 22 443-16-00, 22 443-16-01, e-mail: Sekretariat.BGiK@um.warszawa.pl),
 3. 2 egzemplarze projektu organizacji ruchu zatwierdzone przez Inżyniera Ruchu m.st. Warszawy (ul. Marszałkowska 77/79 tel. 22 443-06-26), po wcześniejszym zaopiniowaniu przez Zarząd Terenów Publicznych (Zespół ds. Dróg). Części pasa drogowego zajęte na potrzeby przedsięwzięcia muszą być zwymiarowane.
 4. Pełnomocnictwo z oryginałem dokumentu potwierdzającego wniesienia opłaty skarbowej – jeżeli wnioskodawca reprezentowany będzie w postępowaniu przez pełnomocnika. Opłatę skarbową w wysokości 17 zł należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Dzielnicy Śródmieście nr 60 1030 1508 0000 0005 5001 0038 lub w kasie w Urzędzie Dzielnicy Śródmieście (ul. Nowogrodzka 43).

Dodatkowo w celu umieszczenia stoisk przeznaczonych na ekspozycję i sprzedaż własnych prac plastycznych wnioskodawca winien złożyć:

 1. dokument potwierdzający posiadane kwalifikacje (artystyczne, plastyczne) bądź przynależność do stowarzyszenia,
 2. zdjęcia przykładowych prac proponowanych do ekspozycji i sprzedaży,
 3. wizualizację stanowiska pracy.

Opłaty:

Wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego ustala się jako iloczyn liczby metrów kwadratowych zajętej powierzchni pasa drogowego, stawki opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego i liczby dni zajmowania pasa drogowego, przy czym za zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień. Wysokość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego określono w Uchwale Nr XXXI/666/2004 Rady m. st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m. st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych. (Dz. Urz. Woj. Maz. Z 2004 r. Nr 148, poz. 3717, ze zm.)

Miejsce złożenia i odbioru:

Zarząd Terenów Publicznych, Kancelaria - parter, Warszawa, ul. Podwale 23.

Termin udzielenia zezwolenia:

Do jednego miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.

Uwaga:

Wniosek musi zawierać wszystkie wymagane informacje oraz dokumenty wskazane w pkt. 1 – 3, które stanowią podstawę do wydania decyzji oraz ustalenia i naliczenia opłat. W przypadku braku informacji lub kompletu dokumentów Wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w ciągu 7 dni. Nieusunięcie w terminie skutkować będzie pozostawieniem wniosku bez rozpoznania – zgodnie z art. 64 § 2 K.p.a. W przypadku nieruchomości znajdujących się w pasach drogowych dróg publicznych nie ma prawnych możliwości rezerwacji terenu, dlatego w takiej sytuacji teren może zostać udostępniony w innemu podmiotowi.

Tryb odwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze, ul. Kielecka 44, Warszawa.


Akty prawne

 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 260 z późn. zm.),
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z 1 czerwca 2004 r. w sprawie warunków udzielenia zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004 r. nr 140, poz. 1481)
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 267),
 4. Ustawa o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2012 r., poz. 1282 z późn. zm.),
 5. Uchwała Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych z późn. zm.,
 6. Zarządzenie Nr 1153/2008 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie prowadzenia handlu obwoźnego na terenie m.st. Warszawy,
 7. Zarządzenie Nr 1765/2011 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie określenia wykazów miejsc wyznaczonych do prowadzenia handlu obwoźnego na terenie m.st. Warszawy ze zm.

Kontakt

Anita Chmielewska - Dylewska

 • tel.: 22 277 05 26

Pliki / Wnioski / Formularze