Wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym drogi gminnej obiektu budowlanego lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklamy

Procedura załatwiania sprawy / Wykaz dokumentów

Wykaz dokumentów:

Wystąpienie z wnioskiem podpisanym przez osoby uprawnione zawierającym:

 1. projekt techniczny obiektu budowlanego zawierający m. in. typ obiektu, wymiary, sposób wykonania oraz wizualizację (dla reklam),
 2. uzgodnienie projektu w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego, Wydział Estetyki Przestrzeni Publicznej Pl. Defilad 1 (dotyczy reklam, kiosków , obiektów małej architektury).
 3. kopia protokółu Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Sieci Uzbrojenia Terenu (Al. Jerozolimskie 28), wraz załącznikiem mapowym - projektowane urządzenia i obiekty (oryginał do wglądu),
 4. zezwolenia Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków gdy umieszczenie obiektu znajduje się w rejonie układu urbanistycznego lub pojedynczego obiektu wpisanego do wykazu zabytków nieruchomych po wcześniejszym uzyskaniu od Zarządu Terenów Publicznych upoważnienia do uzgodnień i pozwoleń,
 5. wypis z Krajowego Rejestru Sądowego Inwestora ( aktualny z ostatnich 6 miesięcy),
 6. uchwała Wspólnoty Mieszkaniowej ( jeśli składa wniosek ),
 7. pełnomocnictwo dla osoby upoważnionej, jeżeli Strona działa przez pełnomocnika wraz z oryginałem dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł. Opłatę należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Dzielnicy Śródmieście nr 60 1030 1508 0000 0005 5001 0038 lub u inkasenta w Urzędzie Dzielnicy Śródmieście (ul. Nowogrodzka 43).

Akty prawne

 1. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635),
 2. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.),
 3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).
 4. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. u. z 2007 r. nr 19, poz. 115 ze zm.).

Kontakt

Stanisław Groszkowski

Henryk Chmielewski

Marek Kamieński

Jerzy Szczyciński (roboty elektryczne)

Paulina Juszczak (roboty elektryczne)


Pliki / Wnioski / Formularze