Wydanie zgody odległościowej lub zgody na nadwieszenie dla obiektu budowlanego

Procedura załatwiania sprawy / Wykaz dokumentów

Wystąpienie z wnioskiem podpisanym przez osoby uprawnione zawierającym:
  1. projekt techniczny obiektu budowlanego zawierający m. in. typ obiektu, wymiary,
  2. decyzja o warunkach zabudowy Wydziału Architektury i Budownictwa ( ul. Nowogrodzka 43)
  3. wypis z Krajowego Rejestru Sądowego Inwestora ( aktualny - z ostatnich 6 miesięcy),
  4. pełnomocnictwo dla osoby upoważnionej, jeżeli Strona działa przez pełnomocnika wraz z oryginałem dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł. Opłatę należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Dzielnicy Śródmieście nr 60 1030 1508 0000 0005 5001 0038 lub u inkasenta w Urzędzie Dzielnicy Śródmieście (ul. Nowogrodzka 43)

Akty prawne

  1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. u. z 2007 r. nr 19, poz. 115 ze zm.)

Kontakt

Stanisław Groszkowski

Henryk Chmielewski

Marek Kamieński


Pliki / Wnioski / Formularze