Zdjęcia do filmów - teren zlokalizowany poza pasem drogowym

Procedura załatwiania sprawy / Wykaz dokumentów

Wymagane dokumenty:

  1. wniosek o dzierżawę nieruchomości wraz z oświadczeniem dotyczącym zaległości wobec m.st. Warszawy,
  2. szczegółowy plan sytuacyjny (mapa w skali 1:500 lub 1:1000) z zaznaczonymi naniesieniami i zwymiarowaną powierzchnią terenu do wydzierżawienia, podpisany przez wnioskodawcę mapę można nabyć w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - ul. Sandomierska 12),
  3. projekt organizacji ruchu na potrzeby wjazdu samochodów technicznych, zatwierdzony do realizacji przez Zarząd Terenów Publicznych,
  4. dokument regulujący status prawny wnioskodawcy (nie dotyczy podmiotów zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą),
  5. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa – jeżeli wnioskodawca reprezentowany będzie w postępowaniu przez pełnomocnika.

Opłaty:

Wyliczane wg terminu i powierzchni zajęcia terenu - zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia Nr 811/2017 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie zasad wydzierżawiania na okres do trzech lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent m.st. Warszawy.

Miejsce złożenia:

Zarząd Terenów Publicznych, Biuro Obsługi Mieszkańców - Warszawa, ul. Podwale 23 (parter).

Termin załatwienia sprawy:

Od jednego do dwóch tygodni.


Akty prawne

  1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny,
  2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
  3. Zarządzenie Nr 811/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie zasad wydzierżawiania na okres do trzech lat, nieruchomości miasta stołecznego Warszawa i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent m.st. Warszawy,

Kontakt

Monika Bednarczyk

  • tel.: 22 277 05 75

Pliki / Wnioski / Formularze