Zgłoszenie awaryjnego zajęcia pasa drogowego

Procedura załatwiania sprawy / Wykaz dokumentów

Dotyczy wyłącznie Infrastruktury Technicznej W PASIE DROGOWYM - zgodnie z art. 40 ust. 14 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 260 z późn.zm.)


Wykaz dokumentów:

  1. wniosek – zgłoszenie awaryjnego zajęcia pasa drogowego,
  2. szkic z zaznaczoną lokalizacją i wymiarami zajętego terenu,
  3. pełnomocnictwo z oryginałem dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty skarbowej - jeżeli wnioskodawca reprezentowany będzie w postępowaniu przez pełnomocnika. Opłatę skarbową w wysokości 17 zł należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Dzielnicy Śródmieście nr 60 1030 1508 0000 0005 5001 0038 lub w kasie w Urzędzie Dzielnicy Śródmieście (ul. Nowogrodzka 43).

Akty prawne

  1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 260, z późn. zm.),
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z 1 czerwca 2004 r. w sprawie warunków udzielenia zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 140, poz. 1481),
  3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 267),
  4. Ustawa o opłacie skarbowej ( Dz.U. z 2012 r., poz. 1282, z późn. zm.),
  5. Uchwała Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych z późn. zm.

Kontakt

Marta Konopka

  • tel.: 22 277 05 30

Pliki / Wnioski / Formularze