Godziny pracy

Kancelaria / Biuro Obsługi Mieszkańców

poniedziałek: 8:00 – 18:00

wtorek - piątek: 8:00 – 16:00

tel.: 22 277 05 00, 22 277 05 14

faks: 22 277 05 04

Zasady przyjmowania i załatwiania spraw

 1. Wszystkie sprawy kierowane do ZTP rejestrowane są w rejestrze kancelaryjnym prowadzonym przez kancelarię,

 2. zasady postępowania przy rozpatrywaniu i załatwianiu spraw indywidualnych określa Kodeks Postępowania Administracyjnego,

 3. pracownicy zobowiązani są do sprawnego, rzetelnego i bezstronnego rozpatrywania spraw, kierując się przepisami kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisami prawa ogólnie obowiązującego,

 4. odpowiedzialność za terminowe, rzetelne i prawidłowe załatwianie spraw ponoszą kierownicy oraz pracownicy zgodnie z ustalonymi zakresami obowiązków,

 5. środa jest dniem bez przyjęć interesantów w działach merytorycznych.

Zasady rozpatrywania skarg i wniosków

 1. Skargi i wnioski mogą być kierowane pisemnie lub ustnie do protokołu,

 2. do obowiązków wszystkich pracowników należy:

  1. sprawne i rzetelne rozpatrywanie skarg i wniosków. Nadzór bezpośredni nad terminowością załatwiania skarg i wniosków sprawuje Biuro Obsługi Mieszkańców,

  2. przyjmowanie do protokółu skarg i wniosków wnoszonych ustnie,

  3. niezwłoczne kierowanie wszystkich skarg i wniosków do „Centralnego rejestru skarg i wniosków”, który prowadzi Biuro Obsługi Mieszkańców,

  4. niezwłoczne kierowanie kopii udzielonej odpowiedzi do rejestru skarg i wniosków.